اخبار مدیریت ناتک

پیش نویس کامل سند تحول دانشگاه شهید بهشتی تدوین و چاپ شد

پیش نویس کامل سند تحول دانشگاه شهید بهشتی آماده گردیده­‌است، این پیش نویس سند مشتمل بر سه فصل و دو پیوست تدوین و چاپ شده‌ است.

3414 بازدید
در نشست‌های تخصصی رئیس دانشگاه با رؤسای دانشکده‌ها و پژوهشکده ها: پیش‌نویس برنامه تحولی دانشگاه شهید بهشتی بررسی و نهائی شد

در چهار نشست‌ تخصصی رئیس دانشگاه با رؤسای دانشکده‌ها و پژوهشکده‌ها، پیش‌نویس برنامه تحولی دانشگاه شهید بهشتی بررسی و نهائی‌سازی شد.

این نشست‌ها با حضور دکتر سید محمودرضا آقامیری رئیس دانشگاه، دکتر شهسواری مدیر نظارت، ارزشیابی و تضمین کیفیت دانشگاه و روسای دانشکده‌ها و  پژوهشکده‌های مرتبط با حوزه‌های مختلف دانشی برگزار شد. در این نشست‌ها پیش‌نویس برنامه تحولی دانشگاه شهید بهشتی که قبلا به هر یک واحدهای دانشگاه ارسال شده بود، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. ​​​​​​​

3404 بازدید
سرپرست مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه منصوب شد

انتصاب سرپرست مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

3882 بازدید

اطلاعیه‌ها